ശാരീരിക തണുപ്പിക്കൽ, തണുത്ത കംപ്രസ്

  • Cold compress

    കോൾഡ് കംപ്രസ്

    മെഡിക്കൽ കോൾഡ് കംപ്രസിന് പ്രാദേശിക കാപ്പിലറി സങ്കോചമുണ്ടാക്കാനും പ്രാദേശിക തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാനും നാഡി ടിപ്പിന്റെ സംവേദനക്ഷമത കുറയ്ക്കാനും വേദന ഒഴിവാക്കാനും തണുപ്പിക്കാനും പനി കുറയ്ക്കാനും പ്രാദേശിക രക്തയോട്ടം കുറയ്ക്കാനും വീക്കം തടയാനും പ്യൂറന്റ് വ്യാപനം തടയാനും കഴിയും.