മസ്കറ

  • Mascara

    മസ്കറ

    കണ്പീലികൾ റൂട്ടിൽ നിന്ന് സ്വയം നിർബന്ധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കണ്പീലികൾ റൂട്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കണ്പീലികൾ ഉറപ്പിച്ച ശേഷം, വീണ്ടും സ ently മ്യമായി മുകളിലേക്ക് വളയുക, ക്ലിപ്പ് സാധാരണയായി എടുക്കുന്ന 3 വിഭാഗങ്ങൾക്കായി വിഭജിക്കുക, കൂടാതെ കണ്പീലികളുടെ വാലുമായി കൂടുതൽ അടുക്കുക, കൂടുതൽ പ്രകാശം ചെലുത്തുക, സ്വാഭാവികമാകാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ.